Оновлено
2014-12-30
16:54

Науково-дослідна робота

 

Кафедральна тема: Дослідження поведінки одно- та багатофазових фізико-хімічних систем. Номер держреєстрації 0108U001680

Науковий керівник: д.х.н., професор Тевтуль Ярема Юрійович.

Термін виконання теми 2008 – 2012 роки.

Кількість виконавців: 12

 

Головні напрями:

1. Дослідження явищ перенесення на межі «тверда фаза – рідка фаза».

2. Вплив кінетики утворення пасивуючої плівки на стійкість стаціонарних станів.

3. Дослідження впливу зовнішнього градієнтного силового поля на структуру агрегатів частинок дисперсної фази.

4. Визначення впливу умов отримання високо-концентрованих водовугільних систем на їх фізико-хімічні та експлуатаційні характеристики.

5. Дослідження електроадсорбції органічних речовин з водного середовища.

6. Уточнення механізмів деяких гомогенних каталітичних реакцій.

7. Розрахунок площі ефективних зіткнень, констант швидкостей хімічних реакцій. 

 

Проблематика дослідження – створення нових матеріалів (модифікованого графіту, штучного палива на основі відходів вугледобування й продуктів піролізу відпрацьованих гумових і полімерних виробів).

 Мета і основні завдання НДР - дослідження транспортних процесів, структури агрегатів дисперсної фази, впливу регульованих і нерегульованих факторів на стійкість стаціонарних станів, фізико-хімічні й експлуатаційні властивості одно- та багатофазових систем. Побудувати схему для теоретичного розрахунку параметрів динаміки реакцій в рамках квантового-механічного підходу.

Задачі, що вирішувалися та отримані результати – визначення величинипотоків компонентів систем на межах фаз, дослідження динаміки зміни концентрації водорозчинних компонентів, специфіки коагуляційно-флокуляційних процесів у водних суспензіях природних мінералів та синтетичних порошків,  можливості застосування вторинних енергоносіїв для створення штучного палива.

Під час хімічного і електрохімічного впровадження аніонів збільшення концентрації розчину сульфатної кислоти супроводжується збільшенням вмісту Сульфуру на поверхні зразків. Вміст Сульфуру на поверхні електрохімічно інтеркальованих зразків як мінімум на порядок величини більший, ніж для зразків, інтеркальованих хімічним способом.

Електрохімічно модифікований графіт у концентрованих розчинах досяг найвищого першого ступеня інтеркаляції. Впровадженням у розведених розчинах досягається тільки третій чи четвертий рівень інтеркаляції. Розглянуто кореляцію результатів спектроскопічного обстеження поверхні інтеркальованих зразків з наслідками вольтамперних досліджень.

Під час електрохімічної інтеркаляції відбувається перенесення частинок розчину, що містить Сульфур, під впливом градієнтів електричного і хімічного потенціалів, тому доцільно було оцінити внесок перенесення Сульфуру під впливом градієнта хімічного потенціалу у загальний потік цього елементу. Встановлено, що внесок хімічної складової впровадження Сульфуру із розчинів використаних концентрацій змінюється у межах 2,3 ÷ 3,6 %.

Встановлений взаємозв’язок між агрегативною та седиментаційною стійкістю дисперсної фази в присутності електролітів та водорозчинних полімерів.

Встановлено, що введення до нафтових відходів рідких продуктів піролізу гуми дозволяє зменшити їх в’язкість та підвищити температуру спалаху, що дає можливість застосовувати такі суміші як паливо або дисперсійне середовище для отримання суспензійного вугільного палива. Показано, що для отримання вугільних суспензій можна застосовувати низькокалорійні енергоносії (відходи вуглезбагачення, буре вугілля).

Показано, що експлуатаційні властивості вугільних суспензій на основі рідких продуктів піролізу (ступінь вигорання паливної складової, теплотворна здатність) значно ліпші, ніж за безпосереднього спалювання низькокалорійного вугілля. Встановлено, що введення карбонатів до вугільних суспензій дозволяє значно зменшити викиди сірчистого ангідриду. При цьому не відбувається збільшення в’язкості створених дисперсних систем.

Розроблено та програмно реалізовано алгоритм для розрахунку константи швидкості реакції для систем атом – двоатомна молекула. За його допомогою розраховано переріз та константи реакцій для взаємодії Н+НСl.  

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

- Студенти кафедри під керівництвом Вінклера І.А. приймали участь у міжнародній студентській конференції Вільного міжнародного університету Республіки Молдова, м. Кишинів (лютий, 2011р.).

- Яський університет Іоана Кузи (Румунія), Краківська політехніка (Польща), IUNG-PIBPulawy, Poland. (Скіп Б.В.)  

- Доц. Скіп Б.В. стажувався в Яському університеті Іоана Кузи (Румунія), Краківська політехніка (Польща), IUNG-PIBPulawy, Poland.

- Проф. Тевтуль Я.Ю. проходив стажування у Національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології (м. Львів), листопад 2011 р. 

- доц. Вінклер І.А., проф. Тевтуль Я.Ю. були запрошені для читання лекцій до Вільного міжнародного університету Республіки Молдова у лютому 2011 р.

- Скіп Б.В.: Яський університет Іоана Кузи (Румунія) – читання лекцій та конференція, Кишинів – конференція, Пулави, Польща – конференція, Ейлат, Ізраїль – конференція.

- Тевтуль Я.Ю. приймав участь у VI Українському з’їзді з електрохімії (м. Дніпропетровськ), зроблено дві доповіді;

- Вінклер І.А. приймав участь у наукових конференціях:“Correlation between Human factors and the Prevention of Catastrophes” (NATO ARW, Dnipropetrovsk, 12-15 Sep. 2011).; “Energy Security in the Wider Black Sea Area – National and Allied Approaches” (NATO ARW, Plovdiv, Bulgaria, 10-13 Nov. 2011); Drinking Water Protection by Integrated Management of Contaminated Land” (NATO ARW, Belgrade, 21-23 Mar. 2011). 

Інші форми наукової діяльності:

- членами спеціалізованої ради К76.051.10 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 02.00.04-фізична хімія, 02.00.03-органічна хімія і 02.00.21-хімія твердого тіла є проф. Тевтуль Я.Ю. проф. Нечипорук В.В. і доц. Вінклер І.А.

- вченим секретарем спеціалізованої ради К76.051.10 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 02.00.04-фізична хімія, 02.00.03-органічна хімія і 02.00.21-хімія твердого тіла є доц Борук С.Д.

- членом експертної ради МОНМС України напряму «Хімія» є проф. Тевтуль Я.Ю. 

- проф. Тевтуль Я.Ю.- офіційний опонент дисертації Агєєнко В.М. «Електрична провідність, асоціація та комплексоутворення в ацетонітрильних розчинах перхлоратів двозарядних металів за участю 3-гідроксифлавону» (Харківський національний університет, 10 червня 2011 р.) на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.

редагування монографій, підручників, посібників, наукових журналів і т.п.;

- доц. Вінклер І.А. приймав участь у редагуванні наукового журналу «Journal Food and Environment Safety of the Suceava University» (член редколегії); також приймав участь у редагуванні спеціалізованого випуску книги «Advanced water supply and wastewater treatment: a road to safer society and environment» (редактор).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterн¤.@4x=`™chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.